POWRÓT DO OFERT

UX/UI Designer

10000 - 16000 PLN net B2B
8300 - 13300 gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław, Warszawa
UX/UI Designer
ACCELERATING BUSINESS AND TALENTS

In just 5 years Brainhub has become one of the fastest-growing companies in
Europe, according to Clutch, Deloitte, and the Financial Times. We’re all about
keeping the pace by helping our partners never slow down and accelerating the
skills and potential of our team.

Currently, we have more than 80 talented people on board: developers, UX/UI
designers, QA engineers, Business Analysts, and Agile coaches. Together we build
digital products for companies like National Geographic or Paradox Interactive.

We’d love to have you on our team, too.

BECOME A TEAM MEMBER, NOT JUST AN EMPLOYEE

Brainhub is a place where you can work the way you like and create your own
career path.

There are no corner offices, regional managers, or assistants (to) regional
managers here. We have a lean and pretty flat structure. You’ll have a real
impact on organizational decisions and become a vital part of the team that
deals with challenges together and grows together.

At Brainhub, we:

* Align people with projects they’re most passionate about,
* Carefully pick our clients to make sure they fit our culture and work ethic,
* Use the essential design tools (such as Figma, Sketch),
* Help each other and share our knowledge (we organize our own meetup called
DevDuck),
* Dedicate our efforts towards creating a team of T-shaped persons: capable in
many things and expert in, at least, one.

Throughout the years, we’ve dealt with challenges such as:

* Creating platforms for marketing automation, content management, and fintech
applications,
* Conducting discovery workshops for multiple international stakeholders,
* Building products from the ground up: from the strategy and research, through
the designs phase, usability testing to the product launching.


UX/UI DESIGNER


WHAT ARE YOUR FUTURE TASKS?

* Analyzing the business needs of the client and end users, recommending
appropriate UI/UX solutions;
* Designing and prototyping web and mobile application interfaces (low/high
fidelity);
* Creating user workflows and architecture of information;
* Presenting the work done to the team and client;
* Competition screening, expert audits;
* Mapping of business and users processes;
* Designing graphics;
* Cooperation with the UX/UI designers, business analysts, and a team of
developers;
* Conducting workshops and usability testing.


ARE YOU OUR NEW UX/UI DESIGNER?

The answer is ‘yes’ if you have:

* At least 2 years of experience as a UX/UI Designer,
* Advanced knowledge of English,
* Proven experience - portfolio and the ability to present it,
* Experience in designing digital products and interfaces,
* Experience in using design and prototyping tools (Figma, Sketch, or similar),
* Knowledge of good design practices and the latest trends,

and it’s ‘oh hell yes’ if you have:

* Well-developed interpersonal skills, analytical thinking,
* A keen sense of aesthetics,
* Independence and responsibility,
* Creativity and knowledge of user-centered design principles.


WORK THE WAY YOU LIKE

We offer:

* Salary: 10 000 - 16 000 PLN net, B2B (or 8300 - 13 300 PLN gross, employment
contract),
* Multiple opportunities for improving technical skills (training, internal and
external workshops),
* Personal Growth and Satisfaction domains’ support in creating your career
path and boosting your job satisfaction,
* Free support of psychologists for general self-care,
* Integration trips, meetings and workation with your team somewhere in Poland
or abroad,
* Training fund to spend on your own development (3000 PLN net every 6 months),
* Internal library which is on demand enriched with new positions,
* Employee referral program,
* Flexible working hours,
* Private healthcare,
* Sports card,
* Outstanding equipment (mainly MacOs),
* English lessons with native or Polish speaker (100% funding),
* Fully remote work or work from one of our offices in Gliwice, Wrocław or
Warszawa,
* Working with amazing people who happen to be top consultants in the world.
Sounds interesting? Send us your CV and current portfolio, and let’s see if
there’s chemistry!
aplikuj

UX/UI Designer

10000 - 16000 PLN net B2B
8300 - 13300 gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław, Warszawa
aplikuj

UX/UI Designer

10000 - 16000 PLN net B2B
8300 - 13300 gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław, Warszawa
aplikuj

Poznaj zespół

dołącz do nas

Benefity

Warsztaty i budżet szkoleniowy

Lekcje angielskiego

Biblioteczka firmowa

Praca zdalna i hybrydowa

Spotkania zespołowe

Imprezy integracyjne

Dedykowana rola Satisfaction Managera

Darmowe konsultacje z psychologiem

Prywatna opieka medyczna

Gwarantujemy też takie udogodnienia, jak:

  • fundusz szkoleniowy do wykorzystania na własny rozwój
  • karta sportowa
  • dobry sprzęt, głównie MacBooki
  • regularne spotkania knowledge sharing, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą
  • elastyczne godziny pracy
  • program poleceń pracowniczych

Wyślij swoje CV

No items found.
Allowed file types: (pdf, jpeg),Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 26, REGON: 364666949, NIP: 6312663239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, kapitał zakładowy: 7 500,00 złotych, zwana dalej również: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając list na adres pocztowy wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, zwanej dalej również: „k.p.”) jest niezbędne do udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Rozwiń

a) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 1-3 k.p. (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej również: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 4-6 k.p. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) odnośnie innych danych osobowych niż wskazanych w przepisie art. 22 1 § 1 k.p. - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym podanie ww. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora, ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym;

d) gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, co do którego nie będzie zawierana umowa o pracę – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.1. W celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na podstawie:


2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli Pan/Pani udzieliła takiej zgody).

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego poprzez wybór pracownika na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia przesłania nam aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powierzenie może obejmować podmioty powiązane lub podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją, tj. firmy kurierskie oraz firmy zapewniające obsługę kadrową i prawną, administracyjno–techniczną oraz związaną z obsługą systemów informatycznych i strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Webflow, Google Workspace, Typeform, Notion, http://Make.com. Przekazanie do państwa spoza EOG odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału V RODO, czyli z użyciem jednego z trzech mechanizmów, tj. standardowych klauzul umownych, niezbędności przekazana danych w celu wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem (lub podjęcia żądanych przez Panią/Pana środków poprzedzających zawarcie umowy) lub na podstawie Pani/Pana zgody (ostatni z mechanizmów łączy się z ryzykiem braku zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych).

W związku z korzystaniem z usług podmiotów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proces rekrutacyjny

Kontakt z rekruterem

Jeśli Twoje doświadczenie idzie w parze z naszymi potrzebami, to zaprosimy Cię na rozmowę z naszą rekruterką. Możemy poprosić Cię też o zrobienie zadania rekrutacyjnego.

Spotkanie z ekspertem

Następnie spotkasz się z ekspertem z zespołu, do którego aplikujesz. Nasz specjalista przeprowadzi część techniczną rozmowy, która będzie zależała od Twojego stacku technologicznego i doświadczenia.

Feedback i decyzja

Po kilku dniach wrócimy do Ciebie z decyzją oraz całościowym feedbackiem. Zawsze możesz liczyć na kontakt wraz z informacją zwrotną.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Zobacz pozostałe oferty pracy

16 000 - 21 000 PLN netto B2B
11 800 - 15 600 PLN
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

22 700 - 28 000 PLN netto B2B
16 950 - 20 900 PLN
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte