Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla BRAINHUB sp. z o.o. bardzo ważna, dlatego w niniejszej polityce prywatności (zwanej dalej: „Polityką prywatności”) określiliśmy zasady przetwarzania danych osobowych w ramach strony internetowej https://career.brainhub.eu/devduck (zwanej dalej: „Stroną”) oraz organizacji wydarzeń z cyklu „DevDuck - meetup dla JS developerów”, zarówno tych odbywających się online, jak i stacjonarnie (zwanych dalej: „Wydarzeniami”).

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony oraz Wydarzeń jest BRAINHUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 26, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, numer REGON: 364666949, numer NIP: 6312663239 (zwana dalej: „Administratorem”).

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres pocztowy: ul. Górnych Wałów 26, 44-100 Gliwice lub adres e-mail: [email protected]

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających ze Strony oraz uczestniczących w Wydarzeniach (zwanych dalej: „Użytkownikami”) z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576).

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
a) rejestracji Użytkowników na Wydarzenia oraz organizacji i umożliwienia udziału Użytkownikom w Wydarzeniach, a także wysyłania newslettera, tj. związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz świadczeniem usług, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
b) marketingu bezpośredniego usług Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – wysyłania informacji o charakterze handlowym w ramach newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – promocji Wydarzeń przy użyciu zdjęć, wykonanych w czasie Wydarzenia, zawierających wizerunek Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
e) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
g) zapisywania danych w plikach Cookies i gromadzenia danych ze Strony - w zakresie niezbędnym do poprawnego funkcjonowania Strony (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody - również w celach analitycznych lub reklamowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
a) dane osobowe gromadzone podczas rejestracji na Wydarzenie:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail.
b) dane osobowe gromadzone podczas zapisu na newsletter:
- imię;
- adres e-mail.
c) dane osobowe gromadzone podczas Wydarzeń - w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody:
- wizerunek Użytkownika utrwalony na wykonanych podczas Wydarzenia fotografiach.

6. Podanie wszystkich wskazanych w punkcie 5 powyżej danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, brak podania danych osobowych wskazanych w punkcie 5 podpunkt 1 uniemożliwia Użytkownikowi rejestrację na Wydarzenie, a danych określonych w podpunkcie 2 – zapis na newsletter.

7. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
a) obowiązywania umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem w zakresie rejestracji Użytkowników na Wydarzenia oraz organizacji i umożliwienia udziału Użytkownikom w Wydarzeniach, a także wysyłania newslettera, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
c) w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych oraz zapisywania danych w plikach Cookies i gromadzenia danych ze Strony w zakresie niezbędnym do poprawnego funkcjonowania Strony - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
d) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
e) w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.

10. W ramach realizacji swoich uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres pocztowy lub e-mail wskazany w punkcie 2 powyżej. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

11. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych na podstawie zawartej umowy, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

12. W toku przetwarzania danych może dojść do wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach analitycznych lub reklamowych, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody.

13. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim pracownikom i współpracownikom, podmiotom trzecim świadczącym usługi informatyczne dotyczące Strony w szczególności usługi utrzymania/serwisu/hostingu Strony, usługi księgowe i prawne, pocztowe i kurierskie.

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

15. Ze względu na korzystanie przez Administratora z oprogramowań i narzędzi podmiotów trzecich takich jak MailerLite, Webflow Inc., Hotjar Ltd., Google LLC, Twitter Inc., Facebook Inc, LinkedIn Corporation, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, dalej zwanym: „EOG”), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dane dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody lub w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy. Przekazywania danych Użytkowników do podmiotów spoza EOG niesie ze sobą ryzyko niezapewnienia równorzędnego do wynikającego z RODO stopnia ochrony danych osobowych przez państwa, w których zlokalizowane są siedziby tych podmiotów. W celu zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony danych osobowych Użytkowników, w relacjach z podmiotami spoza EOG Administrator stosuje również standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wykorzystywanie przez Administratora w/w oprogramowań i narzędzi jest konieczne do zapewnienia funkcjonowania Strony oraz świadczenia Użytkownikom usług, w związku z czym, jeżeli Użytkownik nie wyraża na powyższe zgody, to korzystanie ze Strony i oferowanych w jej ramach usług nie jest dozwolone.

16. Administrator zbiera dane dotyczące Użytkowników gromadzone w formie tzw. plików Cookies (zwanymi dalej: „Cookies”), będącymi niewielkimi informacjami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym (komputerze lub w urządzeniu mobilnym, zwanymi dalej łącznie: „Urządzeniem Końcowym”). Celem Administratora przy korzystaniu z plików Cookies nie jest uzyskanie danych osobowych Użytkowników. Niemniej, niewykluczona jest sytuacja, że informacje uzyskane w ten sposób będą stanowić dane osobowe. Administrator wykorzystuje dane z Cookies (m.in. z Cookies sesyjnych i stałych), w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i ułatwienia korzystania ze Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług. Użytkownik ma możliwość zablokowania oraz zarządzania ustawieniami dot. Cookies na swoim Urządzeniu Końcowym, co może jednak wpływać na poprawność działania Strony. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, Administrator będzie wykorzystywał dane gromadzone w Cookies, w tym również Cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych, również dla celów analitycznych lub reklamowych, tj. tworzenia statystyk i analiz w zakresie korzystania z Strony oraz dostosowywania reklam do indywidualnych preferencji. Brak wyrażenia ww. zgody nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Strony.