POWRÓT DO OFERT

Senior Performance Marketing Specialist

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław
Senior Performance Marketing Specialist
ACCELERATING BUSINESS AND TALENTS

During the last 4 years Brainhub has grown by 165% in terms of revenue and 160%
in headcount. Not bad, right? But one thing that makes us particularly proud is
that with that growth we managed to keep our culture intact. We’re still a
talented group of people that come to work (even if that’s remote) to make the
best use of our craft, learn something new every single day and have fun in the
process.

Today, there are more than 80 individuals in Brainhub, working as a team but
each one having a genuine impact on the organisation. How do we pull it off? By
setting up a flat structure and a strong belief that power lies in leadership,
not management. There's nothing more precious than trust in people and their
skills. And when you do that, great things happen.

We're one of Europe's fastest-growing companies according to Financial Times but
we feel like we’re just getting started. There are solid foundations, this we
can admit. But now it’s time to get this snowball rolling big time. Improve and
capitalise on what works but also experiment with new channels and formats,
implement high-converting funnels, and become more data-driven than ever before.

That’s where you come in.


SENIOR PERFORMANCE MARKETING SPECIALIST


WHAT IS YOUR MISSION?

* Developing, planning and managing campaigns and channels aimed at lead
generation;
* Building and optimising paid search and paid social campaigns;
* Reporting on analytics and lead attribution;
* Building and optimising landing pages for services, products and events;
* Implementing marketing automation flows.


TO GET THE JOB DONE, YOU…

must have:

* Proven professional experience in B2B performance marketing (this one is a
must-must!);
* 2+ years of experience in managing paid search and paid social campaigns;
* Expertise in Google Analytics (additional points to the one who's able to
manage data with eyes closed);
* Advanced analytical skills and ability to run experiments and draw
conclusions based on data;

should have:

* Experience in software/tech industry or other high-ticket service business;
* Good copywriting and storytelling skills in different formats, from microcopy
to direct-response LPs;
* Advanced English level (C1);
* Excellent project management and communication skills (not only in English);

could have:

* Experience in account-based marketing or demand generation campaigns;
* Previous professional experience with User.com;
* Interest in product marketing.


TOOLS YOU’LL USE TO MAKE THINGS HAPPEN:

* Ads: Google, Facebook, LinkedIn, Twitter,
* Analytics: Google Analytics, Hotjar, User.com, Ahrefs,
* CMS: WordPress, Webflow, User.com,
* Marketing automation: User.com, MailerLite,
* Project Management: Notion,
* Other: Google Suite, Figma, Brand24, SparkToro, Zapier.


PEOPLE YOU’LL SPEND MOST TIME WITH:

* Bianka [https://www.linkedin.com/in/biankapluszczewska/] → Content Marketer,
* Olga [https://www.linkedin.com/in/olgagierszal/] → Senior Copywriter,
* Piotrek [https://www.linkedin.com/in/pkorpak/] → Head of Marketing,
* Rado [https://www.linkedin.com/in/mradominski/] → ABM Specialist,
* Zielu [https://www.linkedin.com/in/mateuszzieli%C5%84ski/] → Digital
Marketing/EB Specialist.
* If you have any questions, drop us a DM on LinkedIn.


AND FOR THAT WE OFFER:

* Salary: 10 000 - 14 000 PLN net, B2B (or 7 400 - 10 300 PLN gross, employment
contract),
* Multiple opportunities for improving skills suitable for your role (training,
internal and external workshops),
* Personal Growth and Satisfaction domains’ support in creating your career
path and boosting your job satisfaction,
* Free support of psychologists for general self-care,
* Integration trips, meetings and workation with your team somewhere in Poland
or abroad (dedicated budget),
* Training fund to spend on your own development (3000 PLN net every 6 months),
* Internal library which is on demand enriched with new positions,
* Employee referral program,
* Flexible working hours,
* Private healthcare,
* Sports card,
* Outstanding equipment (mainly MacBooks),
* English lessons with native or Polish speaker (100% funding),
* Fully remote work or work from one of our offices in Gliwice or Wrocław,
* Working with amazing people who happen to be top consultants in the world.If you’re still reading this, you must see something for you. So don’t overthink
it.

Scroll down, send us your details and let’s see.
aplikuj

Senior Performance Marketing Specialist

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

Senior Performance Marketing Specialist

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

Poznaj zespół

dołącz do nas

Benefity

Warsztaty i budżet szkoleniowy

Lekcje angielskiego

Biblioteczka firmowa

Praca zdalna i hybrydowa

Spotkania zespołowe

Imprezy integracyjne

Dedykowana rola Satisfaction Managera

Darmowe konsultacje z psychologiem

Prywatna opieka medyczna

Gwarantujemy też takie udogodnienia, jak:

  • fundusz szkoleniowy do wykorzystania na własny rozwój
  • karta sportowa
  • dobry sprzęt, głównie MacBooki
  • regularne spotkania knowledge sharing, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą
  • elastyczne godziny pracy
  • program poleceń pracowniczych

Wyślij swoje CV

No items found.
Allowed file types: (pdf, jpeg),Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 26, REGON: 364666949, NIP: 6312663239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, kapitał zakładowy: 7 500,00 złotych, zwana dalej również: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając list na adres pocztowy wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, zwanej dalej również: „k.p.”) jest niezbędne do udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Rozwiń

a) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 1-3 k.p. (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej również: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 4-6 k.p. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) odnośnie innych danych osobowych niż wskazanych w przepisie art. 22 1 § 1 k.p. - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym podanie ww. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora, ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym;

d) gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, co do którego nie będzie zawierana umowa o pracę – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.1. W celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na podstawie:


2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli Pan/Pani udzieliła takiej zgody).

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego poprzez wybór pracownika na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia przesłania nam aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powierzenie może obejmować podmioty powiązane lub podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją, tj. firmy kurierskie oraz firmy zapewniające obsługę kadrową i prawną, administracyjno–techniczną oraz związaną z obsługą systemów informatycznych i strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Webflow, Google Workspace, Typeform, Notion, http://Make.com. Przekazanie do państwa spoza EOG odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału V RODO, czyli z użyciem jednego z trzech mechanizmów, tj. standardowych klauzul umownych, niezbędności przekazana danych w celu wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem (lub podjęcia żądanych przez Panią/Pana środków poprzedzających zawarcie umowy) lub na podstawie Pani/Pana zgody (ostatni z mechanizmów łączy się z ryzykiem braku zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych).

W związku z korzystaniem z usług podmiotów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proces rekrutacyjny

Kontakt z rekruterem

Jeśli Twoje doświadczenie idzie w parze z naszymi potrzebami, to zaprosimy Cię na rozmowę z naszą rekruterką. Możemy poprosić Cię też o zrobienie zadania rekrutacyjnego.

Spotkanie z ekspertem

Następnie spotkasz się z ekspertem z zespołu, do którego aplikujesz. Nasz specjalista przeprowadzi część techniczną rozmowy, która będzie zależała od Twojego stacku technologicznego i doświadczenia.

Feedback i decyzja

Po kilku dniach wrócimy do Ciebie z decyzją oraz całościowym feedbackiem. Zawsze możesz liczyć na kontakt wraz z informacją zwrotną.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Zobacz pozostałe oferty pracy

19 000 - 25 000 PLN netto B2B
14 100 - 18 600
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 950 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 900 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte